Contact information
  • No. 117-2, Nanjing, Shuishang Township, Chiayi County 608006 , Taiwan (R.O.C.)
  • Tel:886-5-2603851
  • Fax:886-5-2601072
  • E-mail:cchangtwoffice@gmail.com
  • Skype:cchang.office
  • Line:cchangtwoffice

Traffic guidelines
  1. 國道一號→272嘉義系統出口下交流道,朝水上前進→台82線→25-水上出口下交流道,朝後壁/水上/台1線前進→分岔路口靠右,循鹿草163縣道路標走→約750公尺後於右側紅色鐵皮屋前方巷子向右轉→100公尺向左轉→抵達旗昌機械
  2. 國道三號→300-水上系統出口(台82線出口)下交流道,朝水上/東石前進→台82線→25-水上出口下交流道,朝後壁/水上/台1線前進→163縣道向左轉→950公尺後於右側紅色鐵皮屋前方巷子向右轉→100公尺向左轉→抵達旗昌機械